top of page

7. משוב של ילדים

בגן הדיאלוגי ילדים לומדים לתת ולקבל

משוב שאינו שיפוטי.

 

בסופה של פעילות שהילדים מנחים את חבריהם, הם לומדים לתת משוב שאינו שיפוטי במטרה ללמוד ממנו, כשגם הגננת משמשת להם כדגם למתן משוב כזה. למשוב חלק חשוב בלמידת עמיתים.

תאוריה בנושא משוב של ילדים - כחלק אינטגרלי מהנחיית פעילות בגן

במטרה כי הילדים יהפכו שותפים ואחראים ללמידתם בגישה הדיאלוגית בגן, הם רוכשים את היכולת להיות יוזמים, מתכננים ומנחים פעילויות לכלל הילדים כאשר חלק אינטגרלי מהפעילות מהווה המשוב שהוא, למעשה, חלק ממעגל השיח. באופן מעשי זה אומר כי בסוף הפעילות הילדים לומדים לתת משוב שאינו שיפוטי במטרה ללמוד ולהיבנות ממנו, כשגם הגננת משמשת להם כדגם(modeling)  למתן משוב כזה. משוב  זה מאפשר לילדים ולגננת להציע הצעות לדברים שהם חושבים שצריך לעשות אחרת, כמו גם ללמוד לראות את האחר ולפרגן לחבר. למתן משוב כחלק ממעגל השיח בגן הדיאלוגי יש השלכות חשובות הבאות לידי ביטוי בפיתוח  כישורים חברתיים תקשורתיים של הילדים, שכן, במידה והוא ניתן בצורה נכונה, הוא יכול להצמיח הן את נותני המשוב והן את מקבליו מבחינה חברתית, ולשפר את הערכתם העצמית.

מחקרים מצביעים על כך כי למידת עמיתים יעילה יכולה להתרחש בגילאים צעירים של גן ילדים. אחד המאפיינים של הגישה הדיאלוגית בגן הילדים הוא למידת עמיתים. למידה זו מוגדרת כרכישת ידע ומיומנויות בעזרת תמיכה ועזרה בקרב מעמד שווה של משתתפים, במטרה לשתף ולעזור אחד לשני ללמוד. למשוב חלק חשוב בלמידת עמיתים, הוא למעשה מהווה כלי לרכישת למידת עמיתים, והוא ניתן במטרה לשפר את המאמצים והלמידה של העמיתים בעתיד.

התוצאה הישירה של למידת עמיתים נשקפת בפיתוח כישורי החיים של המשתתפים בה. למידת עמיתים מפתחת כישורים חברתיים תקשורתיים בין שותפיה, מעצימה את הלמידה ומחזקת את הצד הרגשי שלהם. הלכה למעשה, מבחינה חברתית תקשורתית היא תורמת לפיתוח כישורים כדוגמת  הקשבה, עצמאות, עזרה הדדית, אכפתיות, שיתוף פעולה, קבלת דעות חדשות וחקירתן, יכולת לתת ולקבל משוב, ויכולת ליזום ולהוביל בקבוצת העמיתים.

משוב שילדים מקבלים ונותנים הינו דפוס מרכזי בעבודה בגן הדיאלוגי, כאשר הגננת רואה בו כלי תקשורתי לחיים אותו יש להנחיל לילדים. ניתן להסביר זאת בכך שכאשר הילדים לומדים לתת ולקבל משוב  נוצרת בינהם אינטראקציה ודיאלוג שמאפשרים להם לבדוק את מה שעשו, להתייחס לחבר ולומר את דעתם בקבוצה. המשוב הוא כלי שמלמד אותם לבטא את הרגשות שלהם ועוזר להם לומר לחבריהם מה נעים להם, מה מעניין אותם, מה קשה להם ומה יכול לעזור להם. בעזרת המשוב הם לומדים להתמודד עם קשיים וחוזקות ולקחת זמן כדי לחשוב חשיבה מעמיקה.  הגננת תפקידה ללמד את הילדים לתת משוב זה לזה, כאשר המשוב מעמיק את הכרותה עם עולמם של הילדים. היא מהווה חלק ממעגל המשוב והדגש שהיא שמה במשוב נוגע לערכים, ליחסים ולתקשורת בין הילדים. לסיכום ניתן לומר כי דפוסים חברתיים תקשורתיים בגן הדיאלוגי כדוגמת התייחסות לחבר, אמירת דיעה וביטוי רגשות בקבוצה, התמודדות עם קשיים וחוזקות, וכיבוד זמן לחשיבה מעמיקה, נרכשים ומתעצבים באמצעות למידה מתווכת  בה הגננת נוקטת בהנחילה לילדים את הכלים לתת ולקבל משוב שאינו שיפוטי.

 

 מולי אפרת. עבודת דוקטורט 2016

bottom of page