top of page

זכויות יוצרים

  • התכנים המוצגים באתר זה מוגנים לפי חוק, וזכות היוצרים עליהם שמורה ליוצר (או למי שקיבל אותה ממנו).

  • בתכנים מוצגים ילדים ולכן לכל צורת ביטוי - אין להקליט, אין לצלם או לעשות שימוש בכל מדיה ללא אישור מפורש מד"ר מולי אפרת.

  • הגנת זכות היוצרים חלה בין על היצירה השלמה, ובין על חלקים ממנה.

  • הגנת זכות היוצרים אינה חלה על תוכן.

bottom of page