top of page

הנחיית מפגשים בידי ילדים

הנחיית מפגשים

ילדים בגן הדיאלוגי לומדים להנחות מפגשים במליאה לכלל ילדי הגן לפי רעיונות העולים מהם, וזאת לאחר פגישת תכנון עם הגננת או אחת מבנות צוות הגן.

משחקים

משחקים

ילדים בגן הדיאלוגי יוזמים וממציאים משחקים, לפי רעיונות העולים מהם, וזאת לאחר פגישת תכנון עם הגננת או אחת מבנות צוות הגן.

הם מנחים את הילדים כיצד משחקים, והמשחק הופך לחלק ממשחקי הגן.

הנחיית פעילות בקבוצה קטנה

הנחיית פעילות

ילדים בגן הדיאלוגי לומדים להנחות פעילויות בקבוצה קטנה לפי רעיונות העולים מהם, ובכלל זה שולחנות יצירה, וזאת לאחר פגישת תכנון עם הגננת או אחת מבנות צוות הגן.

bottom of page