top of page

תמונות

תמונות
סרטונים
אור מנחה את הילדים בנושא שלמדה בעצמה
ילדה מנחה חברה במשחק שהמציאה
מפגש אישי רגשי
נראות בגן

פרויקט בתהליך

נושאים שמעניין אותנו לשוחח עליהם

משחקים שילדים המציאו והכינו