top of page

כיצד ניתן לעודד יוזמות ילדים בגן

האם הילדים בגן יוזמים תהליכי חקר ולמידה? האם אתם מעוניינים לרכוש כלים לעידוד יזמות בגן?

במשדר זה נבחן כיצד ניתן לייצר אקלים של יזמות על ידי הילדים, נרכוש כלים ליצירת שפה יזמית המדוברת בגן, נבחן את תפקידה של הגננת בהצמחת תהליכי חקר ונדון באתגרים העולים בעת הבניית תהליכים אלו.

במהלך המשדר נציג דוגמאות לתהליכי חקר ולמידה שצמחו מתוך יוזמות של ילדים (לדוגמה – יוזמת ילדים לבניית מכונת שוקולד).

על המרצות והגן

 • יפעת שקד היא מנהלת גן הפועל בגישה הדיאלוגית ביישוב רם און. תוכנית העבודה בגן נקבעת בדיאלוג עם הילדים תוך כדי עידוד יזמות, חקר ועצמאות.

 • ד"ר דיאנה אלדרוקי פינוס היא מדריכה ארצית למדעים ולטכנולוגיה, האגף לחינוך הקדם יסודי.

דגשים ומסרים מרכזיים

 • איך ניתן לפנות מקום רב יותר לתכנים העולים מהילדים ופחות

תכנים יזומים על ידי הגננת?

 • איך ניתן להוביל את הילד לתהליך חקר מסוגלות ועצמאות?

 • כיצד הסביבה החינוכית שמייצרת הגננת תורמת ליוזמות לבעבע ולצמוח?

 • כיצד הגננת מעודדת יוזמות גם אצל הילדים הפחות בולטים ביזמות?

 • יוצגו שאלות והתלבטויות לגבי התהליך שהגננת עוברת עם הילד.

הצעה לפעילות לאחר הרצאה

 • זיהוי ואיתור יוזמות ורעיונות של הילדים והבאתם למפגש אישי עם כל ילד.

 • פיתוח פעילות חקר עם כל ילד בנפרד, ובסופה ינחה הילד את שאר הילדים בנושא שחקר.

הרחבה נוספת בנושא ההרצאה

 • מדע וטכנולוגיה, אתר האגף לחינוך הקדם יסודי

 • אפרת, מ' ופריסטטר, א' (2014). דפוסים חברתיים תקשורתיים של ילדים בגן הפועל בגישת החינוך הדיאלוגי.

 • אפרת, מ' (2012). מפגש אישי רגשי בין הגננת לילד. הד הגן ד', עמ' 41-32.

bottom of page